تاریخچه مختصری از فعالیت های تحصیلی، علمی و تحقیقاتی

رزومه (CV)

سعیده مصافی


هدف:تاریخچه مختصری از فعالیت های تحصیلی، علمی و تحقیقاتی


سابقه شغلی


سمتتاریخمکان
1.


روانشناس بالینی
90-1389
کلینیک روانپزشکی دکتر امید رضایی
2مدیر مرکز مشاوره92-1390کلینیک ابان
3محقق1389 تا کنونموسسه دانش آبان
4روانشناس و مشاور
95-1393مرکز مشاوره ستاره ایرانیان
5مشاور تلفنی1394 تا کنونمشاوره دل آرام
6مشاور تلفنی
(دبیر توسعه و ارتباطات)
1395 تا کنونمشاوره  تلیار
7روانشناس
( مصاحبه هفتگی)
1395 تا کنونروزنامه رسمی جام جم
8مدرس 1397موسسه سپهر روانشناختی
9روانشناس و مشاورمهر 1396
 پروژه ی دو   ماهه
شرکت همراه اول تهران
10معاون  خانه روانشناسان، مشاوران و   حرف یاورانه1396 تا کنونخانه روانشناسان مشاوران و حرف   یاورانه
11روانشناس مصاحبه کننده آزمون استخدامی بانک مسکن17 دی ماه
قرارداد یکساله
بانک مسکن مرکزی
12روانشناس1396
تا کنون
مرکز مشاوره
هنر زندگی
13روانشناس1397
تا کنون
مرکز مشاوره
عصر آرام
14مدرس کارگاه1397
تاکنون
مرکز مشاوره عصر آرام
15دبیر کارگروه آموزش های مجازی انجمن استعدادهای برتر   ایران1397
 تا کنون
دانشگاه مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
16مسول فنی   کلینیک مشاوره عصر آراممهر 1398
تا کنون
کلینیک عصر آرام
17مدیر و موسس مرکز مشاوره راهینوبهمن 1398
تا کنون
مرکر مشاوره راهینو
18استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه   ایرانیانمهر 98
تا کنون
دانشگاه ایرانیان
19مدیر گروه دانشکده روانشناسیمهر 98
تا کنون
دانشگاه ایرانیان

زمینه فعالیتهای درمانی تخصصی

 1. تشخیص و   درمان اختلال افسردگی با رویکرد درمانی شناختی- رفتاری
 1. تشخیص و درمان اختلال اضطرابی با رویکرد درمانی   شناختی- رفتاری
 1. مشاوره ازدواج   با اجرا و تفسیر آزمونهای روانشناختی
     4. زوج درمانی با رویکرد شناختی-   رفتاری


مقالات چاپ شده

1عنوان انگلیسیEfficacy of Biofeedback Associated with Relaxation in Decreasing Anxiety in Women with Breast Cancer during Chemotherapy
عنوان فارسیتاثیر بیوفیدبک همراه با آرامش   در کاهش اضطراب زنان مبتلا به سرطان سینه طی شیمی درمانی
نشریهProcedia-Social and Behavioral Sciences   Journal 30(2011)143-148
2عنوان انگلیسیA Comparison between Personality Characteristic of the People Suffering from Migraine Headache   and Personality Characteristic of Healthy People
عنوان فارسیمقایسه ی بین   ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به سردرد میگرنی و ویژگی های افراد سالم
نشریهProcedia- Social and Behavioral   Sciences Journal 30(2011) 1183-1190
3عنوان انگلیسیA placebo-controlled trial of bupropion for improving the positive   and negative symptoms of schizophrenia
عنوان فارسیکنترل تاثیر پلاسیبو با داروی   بوپروپیون در بهبود علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنی
نشریهIJCRIMPH, Vol.4 No.6   (2012); 1223-1230
4عنوان انگلیسیRecognizing of the Primary Maladjusted Schema in Opium-dependent and Opium- independent Individuals
عنوان فارسیشناسایی  طرحواره های ناسازگار  اولیه در افراد وابسته به مخدر و افراد   غیروابسته به مخدر
نشریهJournal of Rehabilitation, Vol.12 No.5 (2012) 37-44
5عنوان انگلیسیEffectiveness of Cognitive   Behavioral Therapy a long with Conventional Treatment in Asthma Patients Compared with Solely Conventional Therapy
عنوان فارسیاثربخشی   رفتاردرمانی شناختی همراه با درمان متداول آسم در بیماران مبتلا به آسم در مقایسه   با درمان متداول به تنهایی
نشریهIJCRIMPH, Vol.4   No.9 (2012); 1651-1662
6عنوان انگلیسیRelationship of Blood C - reactive Protein (CRP) Level and Cognitive Deficit in Patients with Schizophrenia
عنوان فارسیارتباط بین سطح سرم خونی (CRP) و نقص   شناختی در میان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی
نشریهIJCRIMPH, Vol.4 No.10 (2012); 1785-1792
7عنوان انگلیسیIdentifying the Personality Patterns in Patients with Multiple Sclerosis (MS)
عنوان فارسیشناسایی  الگوهای شخصیتی در بیماران مبتلا به اسکلروز   چندگانه (MS)
نشریهIJCRIMPH , Vol. 4 No. 12 (2012); 1901-1911
8عنوان انگلیسیThe Relationship between locus of Control with Successin MethadoneTherapy in Substance Abuse Disorder
عنوان فارسیارتباط بین مرکز کنترل و موفقیت در متادون درمانی در اختلال سو مصرف مواد
نشریهIJCRIMPH, Vol. 5 No. 2 (2013); 147-156
9عنوان انگلیسیEffects of Antipsychotics on Metabolic Profiles in Men and Women with Schizophrenia. (AntipsychoticSide-Effects and Sex in Schizophrenia)
عنوان فارسیاثر   داروهای آنتی سایکوتیک بر پروفایل متابولیسم در مردان و زنان مبتلا به   اسکیزوفرنی. 
نشریهInternational Journal of Advanced Life sciences,Vol.6, No.3(2013); 185-191
10عنوان انگلیسیNeuropsychological Correlates of Delusional Beliefs in Psychotic Patients
عنوان فارسیهمبسته های   عصب روانشناختی باورهای هذیانی در بیماران سایکوتیک
نشریهInternational Journalof Advanced Life sciences, Vol.6,No.3(2013); 230-237
11عنوان انگلیسیIdentifying Appropriate Methods of Diagnosis Disclosure and Physician -   Patient Communication Pattern among Cancer Patients in Iranian Society
عنوان فارسیشناسایی   روشهای مناسب افشای تشخیص و الگوی ارتباطی پزشک بیمار در میان بیماران سرطانی در   ایران
نشریهJournal of International Research Journal of Biological Sciences; ISSN   2278-3202, Vol. 3(6), 1-6,   June (2014)
12عنوان انگلیسیAn Investigation on Behavioral Pattern of Homicide inPeople withPsychotic Disorders, People with Personality Disorders and People without Any Mental Disorders
عنوان فارسیبررسی الگوی رفتاری قتل در افراد مبتلا به اختلالات روانی، اختلالات شخصیتی   و فاقد هرگونه اختلال روانی
نشریهInternational Research   Journal of Biological Sciences ; ISSN 2278- 3202,  Vol. 3(7), 1-6, July (2014)
13عنوان انگلیسیEffectiveness of Pharmaceutical Plants Extract Combination on Sexual and Psychological Performance in Patients with Schizophrenia
عنوان فارسیاثربخشی   ترکیب عصاره گیاهان دارویی برروی عملکرد جنسی و روانی بیماران مبتلا به   اسکیزوفرنی
نشریهInternational Research Journal of Biological Sciences ;ISSN 2278-3202
14عنوان انگلیسیEffectiveness ofGeshtalt and Cognitive-Behavioral Play Therapy in Decreasing Dysthymic Disorder
عنوان فارسیاثربخشی گشتالت   و بازی درمانی شناختی رفتاری در کاهش اختلال افسرده خویی
نشریهProcedia- Social and BehavioralSciences Journal, Volume84, 9 July2013, Pages 1642-1645
15عنوان انگلیسیEffectiveness  of  Stress  Management    along    with  Medical    Therapy    in    Reducing    Symptoms    of Patients with Non-ulcer   Dyspepsiain comparisonwith Medical Therapy   Singly
عنوان فارسیمقایسه اثربخشی   مدیریت استرس همراه با درمان پزشکی ودرمان پزشکی به تنهایی در کاهش علائم بیماران مبتلا به سوء هاضمه بدون   زخم  
نشریهInternationalJournal of Advanced Life sciences ; Volume 6, 4 August 2013.   Pages 333-342
16عنوان انگلیسیNeuropsychological Correlates of Different Dimensions of Insight into Disease in Psychotic Patients
عنوان فارسیهمبسته های   عصب روانشناختی ابعاد مختلف بینش نسبت به بیماری در بیماران روانی
نشریهInternationalJournal of Advanced Life sciences ; Volume6, 4 August 2013. ISSN: 2320-1827
17عنوان انگلیسیA Comparisonon Neuropsychological  Correlates between Schizophrenia, Bipolar and Amphetamin   induced PsychoticDisorder
عنوان فارسیمقایسه ی بین همبسته های عصب روانشناختی بین بیماران   مبتلا به اسکیزوفرنی، دوقطبی و اختلالت سایگوتیک وابسته به مصرف آمفتامین
نشریهInternational Medical Journal; May 2014
18عنوان انگلیسیThe Effect of Social Work Interventionson Improves their Family Functionin Schizophrenic Patients   in the Razi Psychiatric Center
عنوان فارسیاثر مداخلات مددکاری اجتماعی برروی   بهبود عملکرد خانوادگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در بیمارستان روانپزشکی رازی
نشریهInternational Research   Journal of Biological Sciences ; ISSN 2278-3202
19عنوان انگلیسیRelationship of Executive Functions and CRP Serum Level in Schizophrenic   Patients and Healthy Counterparts
عنوان فارسیارتباط عملکرد اجرایی و سطح سرم   CRP در بیماران   مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد سالم
نشریه Afinidad Journal 
20عنوان انگلیسیThe Relationship between Thinking Style and Gender   in High School Students
عنوان فارسیارتباط بین سبک تفکر و جنسیت در دانش   آموزان دبیرستانی
نشریهInternational Research   Journal of Biological Sciences ;ISSN 2278-3202
21عنوان انگلیسیThe Relationship between Emotional Intelligence and Thinking Styles in Female   High School Students
عنوان فارسیارتباط بین هوش هیجانی و سبک های تفکر در دانش آموزان   دبیرستانی دختر
نشریهInternational Journalof Advanced Life sciences ; ISSN:2320-1827
22عنوان انگلیسیEfficacy of Hypnotism on the Brainwaves of people with High Hypnotizable and Low Hypnotizable by Neurofeedback
عنوان فارسیبررسی هیپنوتیزم برروی امواج مغزی   افراد با هیپنوتیزم پذیری بالا و هیپنوتیزم پذیری پائین توسط نوروفیدبک 
نشریهAfinidad Journal 
23عنوان انگلیسیThe Relationship between Sexual Dysfunction and Quality of Life among the Patients withCoronary   Artery Bypass Graft Surgery Compared to Normal People
عنوان فارسیارتباط بین اختلال عملکرد جنسی   و کیفیت زندگی در میان افراد تحت ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﻴﻮﻧـﺪ ﻋـﺮوق ﻛﺮوﻧـﺮ ﻗﻠـﺐ   در مقایسه با افراد عادی
نشریهInternational   Research Journal of Biological Sciences ;ISSN 2278-3202
24عنوان انگلیسیComparing Sexual Functioning and Quality of life in Women with Borderline Personality Disorder and Healthy Counterparts
عنوان فارسیمقایسه عملکرد جنسی و کیفیت زندگی در   زنان مبتلا به اختلال شخصیتی مرزی و افراد سالم
نشریهAfinidad Journal 
25عنوان انگلیسیRelation between the age of losing father and psychological pathology among the children of martyred   people
عنوان فارسیارتباط بین سن از دست دادن پدر و آسیب شناسی   روانشناختی در میان فرزندان شهید
نشریهInternational   Research Journal of Biological Sciences ; ISSN 2278-3202
26عنوان انگلیسیEffectiveness of Stress,   Depression and Type D Personality on Immune System in the Incidence of   Coronary Artery Disease (CAD)
عنوان فارسیبررسی   تاثیر استرس، افسردگی و تیپ شخصیتی D  بر سیستم ایمنی بدن در بروز بیماری عروق کرونر
نشریهhttp://www.id-press.eu/mjms/index ( pubmed )
27عنوان انگلیسیThe Effectiveness of Transcranial Direct Current   Stimulation (tDCS) On Reducing Depression Severity and Automatic Thoughts in   Depressed Women
عنوان فارسیاثربخشی   تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه در کاهش شدت افسردگی و افکار خودایند منفی در   زنان افسرده
نشریهPalma   Journal; 2017
28عنوان انگلیسیEffectiveness of Acceptance   and Commitment Therapy on Anxiety and Depression of Razi Psychiatric Center   Staff
عنوان فارسیاثربخشی درمان مبتنی برتعهد و پذیرش در اضطراب و افسردگی کارکنان بیمارستان رازی
نشریهhttp://www.id-press.eu/mjms/index ( pubmed )

29
عنوان انگلیسیEffectiveness Of Transcranial Direct Current   Stimulation On Depression Severity And Automatic Thoughts Reduction In   Depressed Women
عنوان فارسیاثربخشی دستگاه الکتریکی  محرک فراجمجمه در کاهش اضطراب زنان افسرده 
نشریهhttp://razavijournal.com/journal/Article?id=738#

پروژه تحقیقاتی

 • ارزیابی فاکتورهای شخصیتی نئو در افراد با هیپنوتیزپذیری بالا و هیپنوتیزپذیری پائین
 • تعیین اثربخشی سه روش درمانی ذهن آگاهی، تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه و طب سوزنی بر کاهش شدت افسردگی و افکار خودآیند منفی در زنان ( رساله دکتری)
 • فعالیت ها:
 • موسس و مسول فنی مرکز مشاوره و روانشناختی راهینو 
 • مسول فنی مرکز مشاوره و روانشناختی عصر آرام
 • برگزاری کارگاه کنترل خشم برای پرستاران ، پزشکان و پرسنل بیمارستان روانپزشکی روزبه ، سالن همایشهای بیمارستان روزبه، تهران، 3/10/97
 • برگزاری کارگاه شخصیت شناسی انیاگرام در همایش کشوری نیروی دریایی به مناسبت هفته سلامت، نوشهر، دانشگاه نیروی دریایی، 10/02/98
 • برگزاری کارگاه مهارت های ارتباطی همسران در دانشکده فنی دانشگاه تهران ،18/05/98
 • برگزاری کارگاه تیپ شناسی در دانشکده فنی دانشگاه تهران ،25/05/98
 • برگزاری کارگاه شخصیت شناسی سازمانی برای مدیران بانک توصعه صادرات ایران، ساختمان مرکزی ،12/11/98، 19/11/98
 • برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای در سالن ورزش جوانان شهر مشهد ،04/05/98
 • برگزاری کارگاه مداخله در بحران در سالن ورزش جوانان شهر مشهد ،04/05/98
 • سخنرانی در همایش سلامت خانواده در سالن همایش مجتمع غنی پور، تهران، خیابان قزوین، 30/07/96
 • سخنرانی در همایش خانواده پایدار در فرهنگسرای ابن سینا،تهران ،شهرک قدس ، 25/02/96
 • شرکت در کنفرانس سرطان سینه. دانشگاه علوم پزشکی گیلان. رشت. ایران. ۲۷ فروردین ۱۳۸۸
 • شرکت و ارائه شفاهی در دومین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی. بازدهی بیوفیدبک مرتبط با آرامش  در کاهش اضطراب زنان مبتلا به سرطان سینه طی شیمی درمانی. آنتالیا. ترکیه.8-4 خرداد 1390
 • شرکت و ارائه پوستر در دومین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی. مقایسه ای بین ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به سردرد میگرنی و ویژگی های افراد سالم. 8-4 خرداد 1390
 • شرکت در پنجمین کنگره ملی زیست شناسی اعتیاد. دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی. تهران، ایران. 3-1 تیر 1390
 • شرکت و ارائه شفاهی در پنجمین کنفرانس پزشکی آنلاین. کارآزمایی کنترل دارونما از بوپروپیون جهت بهبود علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنی. 12، 13، 19 و 20 اسفند 1390.
 • شرکت و ارائه شفاهی در سومین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی. ارتباط بین سطح خونی پروتئين واکنش‌گر با ماده C (CRP) و کمبود شناختی در میان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد سالم. ازمیر، ترکیه. 22-20 اردیبهشت 1391
 • شرکت و ارائه شفاهی در سومین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی. ارتباط بین سبک تفکر و جنسیت در دانش آموزان دبیرستانی. ازمیر، ترکیه. 22-20 اردیبهشت 1391
 • شرکت و ارائه شفاهی در سومین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی. اثربخشی گشتالت و بازی درمانی شناختی رفتاری در کاهش اختلال افسرده خویی. ازمیر، ترکیه. 22-20 اردیبهشت 1391
 • شرکت و ارائه شفاهی در ششمین کنفرانس بین المللی پزشکی آنلاین. اثربخشی ترکیب عصاره گیاهان دارویی برروی عملکرد جنسی و روانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی. 5-3 اذر 1391
 • شرکت و ارائه شفاهی در ششمین کنفرانس بین المللی پزشکی آنلاین. بررسی الگوی رفتاری قتل در افراد مبتلا به اختلالات روانی، اختلالات شخصیتی و فاقد هرگونه اختلال روانی. 5-3 اذر 1391
 • شرکت و ارائه شفاهی در ششمین کنفرانس بین المللی پزشکی آنلاین. شناسایی روشهای مناسب افشا تشخیص و الگوی ارتباطی پزشک بیمار در میان بیماران سرطانی در ایران. 5-3 اذر 1391
 • شرکت و ارائه شفاهی در ششمین کنفرانس بین المللی پزشکی آنلاین. مطالعه محتوا و سلسله مراتب سطوح مختلف تعارض به عنوان یکی از فاکتورهای سلامت شغلی در سازمانهای دولتی. 5-3 اذر 1391
 • شرکت در کنفراس ایمونولوژی ، محل برگزاری همایشهای برج میلاد تهران  نهم اردیبشت
 • شرکت در کنفرانس روانشناسی سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 25 اردیبهشت

26.   شرکت در پنجمین کنگره روانشناسی اجتماعی، دانشگاه علامه طبابایی، 01/12/97

کارگاهها

 • روانشناسی شخصیت- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، دانشکده روانشنانسی. مرکز سلامت روان آفتاب. مرداد ۱۳۸۷
 • تکنیک های مصاحبه- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، دانشکده روانشنانسی. مرکز سلامت روان آفتاب. مرداد ۱۳۸۷
 • رهایی از استرس از طریق بیوفیدبک. موسسه تحقیقاتی شناختی رفتاری سینا. ۹ آبان ۱۳۸۸
 • کاربرد هیپنوتیزم در روانشاسی بالینی. انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران.  ۱۷ مهر ۱۳۸۹
 • تحریک مغناطیسی ترانس (TMS). گروه کاویان. ۳ اردیبهشت ۱۳۸۹
 • درمانهای رفتاری- شناختی برای اختلالات هیجانی. مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال. آبان ۱۳۸۹
 • بیوفیدبک در مدیریت اضطراب. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 13 آبان 1390
 • کارگاه مصاحبه بالینی. موسسه دانش آبان. ۵ خرداد ۱۳۹۱
 • تشخیص و  درمان اختلالات جنسی. موسسه دانش آبان. ۵ خرداد ۱۳۹۱
 • درمان از طریق نوروفیدبک . موسسه دانش آبان. 29 اردیبهشت 1391
 • کارگاه سوگ درمانی. موسسه دانش آبان. 28 تیر 1391

-        نگارش مقالات ISI. آموزش و جستجوی پیشرفته در پایگاه داده ها. پورتال دانشگاه دولتی. 15 شهریور 1391

-       مدیریت وزن به روش سی بی تی( شناختی_رفتاری) موسسه ره سلامت به مدت سه ماه ،مهر 92

-       درمان اختلات اضطرابی با رویکرد سیستمی رفتاری،موسسه آموزشی مدت اسفند 1393 

 • مشاوره ازدواج ،موسسه آموزشی مدت فروردین 1394
 • درمان خیانت زناشویی ،مدرس دکتر شفیعی فرد، محل برگزاری کرج، خرداد1394

-       تشخیص و درمان افسردگی،مرکز مشاوره احیا ،شهریور 1394 

-       تشخیص و درمان اختلال دوقطبی ،مرکز مشاوره احیا، شهریور 94

 • کارگاه داروشناسی،طبقه بندی، موارد مصرف ،دوز مصرف و عوارض،مرکز مشاوره احیا مهر 94 
 • کارگاه تشخیص و درمان بیش فعالی، مرکز مشاوره احیا ، آبان 94 
 • کارگاه مصاحبه تشخیصی بالینی،مرکز مشاوره احیا،آبان 94 
 • کارگاه مصاحبه انگیزشی، مرکز مشاوره احیا، آبان 94
 • کارگاه تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی، مرکز مشاوره احیا،آذر 94 
 • کارکاه تشخیص و درمان وسواس فکری/ عملی؛ مرکز مشاوره احیا ،آذر 94
 • کارگاه زوج درمانی با رویکرد CBT ،موسسه خانه اندیشه کرج، خرداد 95
 • کارگاه سه روزه  آموزشی تربیت روانشناس جهت مداخله در بحران با مدرک بین المللی مورد تایید وزارت بهداشت، انیستیتو روانپزشکی ایران،8/9/96 
 • تشخیص و  درمان اختلالات جنسی. مرکز اختلالات جنسی آگاپه، 06/10/97
 • دوره تربیت درمانگر بر اساس رویکرد شناختی رفتاری ( CBT ) دکتر حمیدپور، مرکز خدمات روان شناسی روان نما، 12/11/97
 • طرح واره درمانی دکتر حمیدپور، مرکز خدمات روان شناسی روان نما، 02/12/97

اطلاعات دیگر:

 • اینجانب دوران کارورزی خود را در بیمارستان رازی تهران تحت نظارت استاد ارجمند جناب آقای امید رضایی به مدت شش ماه گذرانده ام. طی این مدت تجربیات زیادی را از کار با بیماران آموختم.
 • در حین آماده سازی پایان نامه کارشناسی ارشد،  با بیماران مبتلا به سرطان در بخش های شیمی درمانی بیمارستان امام خمینی تهران به عنوان روانشناس به مدت 18 ماه مشغول به کار بودم.

داوران:

 • دکتر محمد ابراهیم مداحی، هیات علمی دانشگاه شاهد، تهران ، ایران 
 • دکتر امید رضایی. دانشکده روانپزشکی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
 • دکتر جواد خلعتبری، بازرس سازمان نظام روانشناسی

دنبال تغییر هستید

هر موفقیت بزرگی با همین قدم اول شروع می شود
s_masafi@yahoo.com
۰۲۱-۴۴۹۵۲۸۷۹