تحلیل بیماران روانی

دانشجویی با افکار تیره و تار

/depersonalization

در این متن راجب دانشجوی جوانی بحث می کنیم که مسخ شخصیت را تجربه میکرده و به صورت خلاصه به معرفی این بیماری میپردازیم.


دنبال تغییر هستید

هر موفقیت بزرگی با همین قدم اول شروع می شود
s_masafi@yahoo.com
۰۲۱-۴۴۹۵۲۸۷۹