خودشناسی

فایل کامل شخصیت شناسی انیاگرام

/enneagram-pdf

فایل کامل شخصیت شناسی انیاگرام به صورت پی دی اف (خود و دیگران را بشناسید)


شناخت ۹ تیپ شخصیت انیاگرام

/enneagram

خود و دیگران را بهتر بشناسید. تا بتوانید صحیح تر رفتار کنید.


دنبال تغییر هستید

هر موفقیت بزرگی با همین قدم اول شروع می شود
s_masafi@yahoo.com
۰۲۱-۴۴۹۵۲۸۷۹