شایعه

یک کلاغ، هزار کلاغ!

/rumors

چرا شایعه سازی می کنیم؟


دنبال تغییر هستید

هر موفقیت بزرگی با همین قدم اول شروع می شود
s_masafi@yahoo.com
۰۲۱-۴۴۹۵۲۸۷۹