عاشق شدن

آیا عشق در یک نگاه ممکن است؟؟

/love-at-first-sight

سوالی که ذهن بسیاری از از ما انسان هارو درگیر کرده عشق در یک نگاه ممکن است؟؟


دنبال تغییر هستید

هر موفقیت بزرگی با همین قدم اول شروع می شود
s_masafi@yahoo.com
۰۲۱-۴۴۹۵۲۸۷۹