عصبی

برخورد با افراد عصبانی

/anger

چگونه افراد عصبانی را آرام کنیم؟؟


دنبال تغییر هستید

هر موفقیت بزرگی با همین قدم اول شروع می شود
s_masafi@yahoo.com
۰۲۱-۴۴۹۵۲۸۷۹